Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU

„Czytanie ma moc”

wersja obowiązująca od dnia 1 października 2021 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady programu „Czytanie ma moc” (dalej: „Program”), który ma na celu promowanie czytelnictwa oraz książek wydanych przez Wydawnictwo ZNAK.
 2. Organizatorem Programu jest spółka Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej: „Organizator”).
 3. Strona internetowa Programu: czytaniemamoc.pl.
 4. Program prowadzony jest w edycjach trwających od października do czerwca. Obecna edycja Programu rozpoczyna się 1.10.2021.
 5. Do Programu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora oraz osoby, które zawarły z Organizatorem umowę zlecenia, o dzieło lub umowę o podobnym charakterze, a umowa ta w dniu przystąpienia do programu jest nadal wykonywana.

§ 2. Zasady Programu

 1. Uczestnikiem Programu (dalej: „Uczestnik”) może być nauczyciel przedszkolny lub nauczyciel uczący w szkole podstawowej w klasach I–III, jak również wychowawca świetlicy lub bibliotekarz szkolny realizujący lekcje biblioteczne. Każdy nauczyciel uczący w szkole zgłaszając się do programu może zadeklarować jeden z wybranych poziomów nauczania w klasach IIII, który prowadzi w obecnym roku szkolnym. Dla nauczycieli przedszkolnych przewidziano ujednolicone materiały, które można realizować we wszystkich grupach wiekowych.
 2. Aby przystąpić do Programu, należy:
  • wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej czytaniemamoc.pl,
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Udział w Programie jest bezpłatny.
 4. Raz zgłoszony Uczestnik bierze udział również w kolejnych edycjach Programu. Uczestnik może zrezygnować uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie.
 5. W ramach każdej edycji Programu Uczestnik Programu:
  • co najmniej raz w miesiącu otrzymuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, newsletter informujący o nowych scenariuszach i materiałach dodanych na stronie czytaniemamoc.pl;
  • ma możliwość zakupu jednego pakietu startowego w cenie 49,99 zł. Pakiety można zamówić poprzez stronę internetową programu. W skład pakietu wchodzi zestaw 4 książek drukowanych niezbędnych do prowadzenia proponowanych zajęć lekcyjnych (opis zestawu znajduje się na stronie internetowej Programu), a także materiały edukacyjne dla uczniów. Pakiety startowe są wysyłane kurierem na koszt Wydawnictwa wyłącznie na adres placówki edukacyjnej (szkoły lub przedszkola), której pracownikiem jest zamawiający nauczyciel. 
  • może wziąć również udział w webinariach dla nauczycieli, a także przystąpić do grupy na FB dedykowanej nauczycielom zaangażowanym w program Czytanie ma Moc.
  • ma możliwość zakupu książek wydawnictwa Znak Emotikon przeznaczonych na nagrody dla uczniów w promocyjnych cenach wg. katalogu  udostępnionego przez organizatora w maju danego roku.
  • otrzyma zaświadczenie o realizacji danej edycji programu (pod warunkiem, że zapis do programu nastąpił nie później niż 31.03.2022). Zaświadczenia w formacie pdf będą wysyłane na adres mailowy podany przez nauczyciela podczas zapisu.
 6. Ponadto w ramach konkretnych edycji Programu Organizator może podjąć decyzję o wysłaniu innych materiałów przeznaczonych dla Uczestników lub ich uczniów (np. teczki na karty pracy), w tym materiałów promujących książki dziecięce wydane przez Organizatora lub innych wydawców (np. katalogi). Informacje na temat tych materiałów dostępne będą ma stronie internetowej Programu 
 7. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie.

§ 3. Prawa autorskie

 1. Scenariusze zajęć lekcyjnych i inne materiały rozpowszechniane w ramach biuletynu („Materiały”) chronione są prawami autorskimi.
 2. Każdy z Uczestników może wykorzystywać Materiały do przeprowadzania zajęć lekcyjnych zarówno w formule tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem platform bezpośredniej komunikacji elektronicznej (np. MS Teams, Zoom lub podobne), pod warunkiem że zajęcia te są nieodpłatne i przeprowadzane są w szkole podanej w zgłoszeniu do Programu. 
 3. W celu wyłączenia wątpliwości: Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania Materiałów w ogólnodostępnej sieci Internet.  
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika powstałe w wyniku wykorzystania Materiałów, w szczególności w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej Organizatora.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik, który naruszy regulamin, może zostać wykluczony przez Organizatora z Programu. Informacja o wykluczeniu przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Programu w zakładce Polityka Prywatności. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że w danym sporze wybór sądu jest wykluczony przez przepisy prawa.
 5. O zmianach regulaminu Uczestnicy będą informowani za pomocą poczty elektronicznej.