Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU

„Czytanie ma moc”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady programu „Czytanie ma moc” (dalej: „Program”), który ma na celu promowanie czytelnictwa oraz książek wydanych przez Wydawnictwo ZNAK.
 2. Organizatorem Programu jest spółka Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej: „Organizator”).
 3. Strona internetowa Programu: czytaniemamoc.pl.
 4. Program prowadzony jest w edycjach trwających od września do czerwca. Pierwsza edycja Programu rozpoczyna się w 2020 r., przy czym ze względów organizacyjnych data rozpoczęcia została przesunięta na miesiąc październik. 
 5. Do Programu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora oraz osoby, które zawarły z Organizatorem umowę zlecenia, o dzieło lub umowę o podobnym charakterze, a umowa ta w dniu przystąpienia do programu jest nadal wykonywana.

§ 2. Zasady Programu

 1. Uczestnikiem Programu (dalej: „Uczestnik”) może być nauczyciel uczący w szkole podstawowej w klasach I–III. Każdy nauczyciel zgłaszając się do programu może zadeklarować jeden z wybranych poziomów nauczania w klasach IIII, który prowadzi w obecnym roku szkolnym.
 2. Aby przystąpić do Programu, należy:
  • wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej czytaniemamoc.pl,
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Udział w Programie jest bezpłatny. 
 4. Raz zgłoszony Uczestnik bierze udział również w kolejnych edycjach Programu. Uczestnik może zrezygnować uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie.
 5. W ramach każdej edycji Programu Uczestnik Programu:
  • co najmniej raz w miesiącu otrzymuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, newsletter informujący o nowych scenariuszach i materiałach dodanych na stronie czytaniemamoc.pl oraz materiały promujące książki dziecięce wydane przez Organizatora lub innych wydawców,
  • co najmniej raz w roku otrzymuje, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty, zestaw książek drukowanych niezbędnych do prowadzenia proponowanych zajęć lekcyjnych (opis zestawu znajduje się na stronie internetowej Programu). 
 6. Ponadto w ramach konkretnych edycji Programu Organizator może podjąć decyzję o wysłaniu innych materiałów przeznaczonych dla Uczestników lub ich uczniów (np. teczki na karty pracy), w tym materiałów promujących książki dziecięce wydane przez Organizatora lub innych wydawców (np. katalogi). Informacje na temat tych materiałów dostępne będą ma stronie internetowej Programu 
 7. Książki drukowane doręczane są adres szkoły, w której Uczestnik prowadzi zajęcia, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zapisania się do Programu. Na prośbę Organizatora Uczestnik potwierdza odebranie przesyłki za pomocą poczty elektronicznej. 
 8. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie. Jeśli Uczestnik przystąpi do Programu po 31 grudnia, otrzyma tylko tę cześć zestawu książek drukowanych, która jest niezbędna do prowadzenia zajęć w II semestrze roku szkolnego.
 9. Wartość zestawu książek drukowanych w każdej edycji Programu nie przekracza 200 zł. 
 10. Po zakończeniu danej edycji Programu Uczestnik może przekazać książki do szkolnej biblioteki lub zadysponować nimi według swojego uznania, jednakże nie może ich sprzedawać. 

§ 3. Prawa autorskie

 1. Scenariusze zajęć lekcyjnych i inne materiały rozpowszechniane w ramach biuletynu („Materiały”) chronione są prawami autorskimi.
 2. Każdy z Uczestników może wykorzystywać Materiały do przeprowadzania zajęć lekcyjnych zarówno w formule tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem platform bezpośredniej komunikacji elektronicznej (np. MS Teams, Zoom lub podobne), pod warunkiem że zajęcia te są nieodpłatne i przeprowadzane są w szkole podanej w zgłoszeniu do Programu. 
 3. W celu wyłączenia wątpliwości: Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania Materiałów w ogólnodostępnej sieci Internet.  
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika powstałe w wyniku wykorzystania Materiałów, w szczególności w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej Organizatora.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik, który naruszy regulamin, może zostać wykluczony przez Organizatora z Programu. Informacja o wykluczeniu przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Programu w zakładce Polityka Prywatności. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że w danym sporze wybór sądu jest wykluczony przez przepisy prawa.